Často kladené otázky

1. Aký je princíp pripojenia akumulátora k domácej sieti?

Akumulátor je s fotovoltaickým systémom spojený napriamo, bez nutnosti inštalácie akýchkoľvek zariadení medzí výrobným zdrojom a akumulátorom, keďže akumulačná jednotka už všetky potrebné prvky obsahuje. Takto vytvorený hybridný systém je do vnútornej (domácej, resp. podnikovej) siete napojený medzi elektromer a ističe. Vzhľadom na to, že akumulačné zariadenie disponuje inteligentnou riadiacou jednotkou, dokáže vnútornú sieť riadiť nasledovným spôsobom:

- v prípade, že v akumulačnom zariadení je dostatok naakumulovanej energie a príkon v domácej sieti nepresahuje možnosti zariadenia, je celá sieť napájaná z akumulátora

- v prípade, že v akumulačnom zariadení je dostatok naakumulovanej energie a príkon v domácej sieti presahuje možnosti zariadenia, je sieť napájaná prioritne z akumulátora a zvyšok príkonu je pokrytý elektrinou z verejnej siete

- v prípade, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora, zariadenie automaticky prejde na spotrebu elektriny z verejnej siete bez akéhokoľvek vplyvu na spotrebiče vo vnútornej sieti

- v prípade výpadku dodávky elektriny z verejnej siete (odstávka), až do momentu spotrebovania naakumulovanej elektriny je celá spotreba vo vnútornej siete pokrytá dodávkou z akumulačného zariadenia. Po obnovení dodávky z verejnej siete zariadenie prejde na štandardný režim.

2. Ako funguje hybridný systém (výroba + akumulácia) v rodinnom dome?

Akumulačná jednotka, ktorá je súčasťou nášho riešenia, poskytuje vysokú mieru variability nastavenia, v závislosti od požiadavky užívateľa. V prípade, že je súčasťou hybridného systému, je obvyklé nastavenie systému nasledovné:

- ak je aktuálny výkon výrobného zariadenia vyšší, ako príkon spotrebičov vo vnútornej sieti, spotrebiče sú napájané priamo z výrobného zdroja a prebytočný výkon je ukladaný do akumulátora

- ak je aktuálny výkon výrobného zariadenia nižší, ako príkon spotrebičov vo vnútornej sieti a objem naakumulovanej elektriny vyšší ako požadovaná energetická rezerva, chýbajúci príkon do spotrebičov je pokrytý dodávkou z akumulátora

- ak je objem naakumulovanej elektriny nižší, ako je povinná rezerva, spotrebiče sú napájané elektrinou zo siete a elektrina z výrobného zariadenia je použitá pre nabíjanie akumulátora

- v prípade výpadku dodávky elektriny z verejnej siete je do spotrebičov dodaná elektrina z akumulátora, pričom paralelne môže pri tom prebiehať jeho dobíjanie z výrobného zariadenia

Rezervu akumulátora je možné nastavovať na rôznu úroveň, najnižšia hodnota je 0. Účelom tejto rezervy je, aby akumulátor vždy disponoval určitou mierou kapacity pre prípad výpadku dodávky z verejnej siete. V prípade, že sa užívateľ rozhodne pre minimálnu, resp. žiadnu rezervu, celá kapacita akumulátora je určená pre cyklovanie a môže teda absorbovať maximum elektriny z výrobného zariadenia. V prípade, že sa užívateľ rozhodne pre ponechanie energetickej rezervy, trvale tak disponuje zálohou pre prípad výpadku dodávky z verejnej siete, avšak nemá možnosť maximalizovať využitie výroby elektriny z výrobného zdroja.

3. Ako funguje akumulátor v tzv. ostrovnej prevádzke?

Aj napriek tomu, že akumulačné zariadenie najčastejšie pracuje v kombinácii s výrobným zariadením a verejnou sieťou, je možné jeho plnohodnotné využitie aj v tzv. ostrovnej prevádzke (bez pripojenia k verejnej sieti).

V prípade výpadku dodávky elektriny z verejnej siete, funguje akumulačné zariadenie ako záložný zdroj. V čase výpadku elektriny z verejnej siete a dostatku slnečného žiarenia alebo vetra, dochádza k výrobe elektriny a nabíjaniu akumulátora až do momentu jeho úplného vybitia (pokiaľ je spotreba vyššia ako výroba spolu s objemom naakumulovanej elektriny), alebo opätovného obnovenia dodávky z verejnej siete. K prechodu zo štandardnej prevádzky na ostrovnú a naopak dochádza rádovo v milisekundách, a teda zariadenia a spotrebiče vo vnútornej sieti takéto zmeny nijak nezaznamenajú.

Pokiaľ je akumulačné zariadenie inštalované v ostrovnej prevádzke bez pripojenia k verejnej sieti, je ideálne hybridný systém zabezpečiť elektrocentrálou, ktorá v prípade nedostatku energie slúži ako záložný zdroj celého systému. Pri prepojení s elektrocentrálou v ostrovnej prevádzke môže dojsť k nasledovným situáciam:

- v prípade nedostatku energie z hybridného systému dodáva elektrocentrála chýbajúci výkon priamo do spotrebičov vo vnútornej sieti. Ak výkon z elektrocentrály prevyšuje príkon spotrebičov, je nadbytok výkonu uskladnený v akumulačnom zariadení (viď „Ako funguje podpora akumulátora zdrojom a podpora zdroja akumulátorom?“).

- v prípade, že výkon elektrocentrály nepostačuje na pokrytie príkonu spotrebičov vo vnútornej sieti, akumulátor dodatočným výkonom podporí výkon elektrocentrály na požadovanú úroveň (viď „Ako funguje podpora akumulátora zdrojom a podpora zdroja akumulátorom?“)

- pokiaľ je elektrocentrála vybavená funkciou automatického štartu, v prípade blížiaceho sa vybitia akumulátora riadiaca jednotka akumulačného zariadenia automaticky štartuje a riadi elektrocentrálu za účelom nabitia akumulátora. Vzhľadom na inteligentný manažment prevádzky zo strany riadiacej jednotky je prevádzka elektrocentrály veľmi efektívna, keďže jej výkon je regulovaný iba na úroveň nevyhnutnej potreby.

4. Možem si akumulačné zariadenie nastavovať podľa svojej potreby?

Akumulačné zariadenia, ktoré sú súčasťou riešení od Intellige, umožňujú širokú škálu nastavení podľa potreby konkrétneho užívateľa. Základné nastavenie akumulačnej jednotky je zamerané na ukladanie všetkej vyrobenej elektriny z výrobného zariadenia do akumulátora, a teda vždy keď je v akumulátore nejaký objem elektriny, je táto určená prioritne na pokrytie spotreby. V prípade, že si chceme ponechať rezervu pre prípadný výpadok dodávky elektriny z verejnej siete, resp. pokrytie spotreby vyššej ako momentálna výroba, môžeme akumulátor nastaviť tak aby si vždy časť svojej kapacity ponechával k dispozícii pre preklenutie takejto situácie. Môže tým však dojsť k zníženiu efektivity pri využívaní elektriny z výrobného zariadenia, keďže časť kapacity akumulátora slúži ako stála rezerva.

5. Je možné zvyšovať výkon a kapacitu akumulačnej jednotky?

Akumulačné jednotky Savebox HOME ponúkajú širokú variabilitu zapojenia a to buď samostatne, alebo do blokov ako stavebnicu, podľa toho či sú inštalované v jednofázovom alebo trojfázovom systéme. Úplne najzákladnejšie rozšírenie je zvýšenie kapacity 4.5 kVAh akumulátora pridaním ďalších batériových článkov do jednotky s dosiahnutím kapacity 7.5 kVAh.

V prípade zapojenia v jednofázovom systéme, je možné na jednu fázu paralelne pripojiť až 3 akumulačné jednotky Savebox HOME, a v trojfázovom systéme je možné tento počet strojnásobiť, a teda nainštalovať paralelne 3 akumulačné jednotky na každú fázu s celkovým výsledkom 9 akumulačných jednotiek v systéme.

Vzhľadom na zvýšenú kapacitu akumulačného systému, je možné priamoúmerne zvyšovať výkon výrobného zariadenia (napr. fotovoltaického systému).

Pre príklad tak s použitím akumulačnej jednotky s kapacitou 7.5 kVAh možno zostaviť hybridný systém s trvalým výkonom 23.4 kVA (9 x 2.6 kVA), kapacitou 67.5 kVAh (9 x 7,5 kVAh) a výkonom fotovoltaickej stanice 36 kWp (9 x 4 kWp).

Keďže takto zapojené akumulačné jednotky pracujú v tzv. clusteri je možné ich prepojiť a synchronizovať tak, že sa chovajú ako jeden akumulačný blok, nabíjaný a vybíjaný ako jeden akumulátor. Pri plnom zaťažení poskytuje každá z jednotiek polovicu svojho výkonu, pričom k dispozícii je plná kapacita v oboch akumulátoroch.

Spojením väčších jednotiek Savebox M a Savebox L je možné vytvoriť zdroj veľmi vysokého výkonu, veľkou kapacitou a vysokou mierou spoľahlivosti. Paralelne-kaskádnym prepojením akumulačných jednotiek je možné v prípade Savebox L dosiahnuť kapacitu clusterového akumulátora až 360 kVAh (2 x 3 x 63A), v zapojení dve akumulačné jednotky v trojfázovom systéme.

Veľmi dôležitým faktorom pri takomto zložení akumulačných blokov je zabezpečenia redundancie systému, kde v prípade výpadku jedného z akumulátorov je jeho funkčnosť nahradená iným.

6. Ako sa počítajú cykly nabitia a vybitia akumulátora?

Za jeden cyklus akumulátora považujeme jeho plné vybitie zo stavu plného nabitia a následné plné nabitie zo stavu plného vybitia, alebo čiastkové nabitie a vybitie rovnajúce sa kapacite akumulátora (napr. 2x ½ vybitia + 2x ½ nabitia = 1 cyklus). V prevádzkových podmienkach je bežné, že akumulátor je počas dňa v závislosti od výroby zdroja (meniaci sa osvit, alebo vietor) niekoľkokrát nabíjaný a vybíjaný, avšak pokiaľ je súčet objemu nabitej, alebo vybitej elektriny menší ako kapacita akumulátora, tak nedošlo k naplneniu ani jedného celého cyklu.

7. Je akumulačný systém bezpečný?

Všetky akumulačné systémy, ktoré sú súčasťou nášho riešenia, sú vybavené riadiacou jednotkou pre manažment kontroly napätia, prúdu, teploty článkov akumulátora a zabezpečenie samostatného nabíjania a vybíjania akumulátora. Pre dosiahnutie čo možno najvyššej miery bezpečnosti akumulačnej jednotky sú všetky bezpečnostné prvky redundantné, tj. v prípade poruchy jedného z bezpečnostných prvkov je jeho funkčnosť zabezpečená iným. Táto schopnosť umožňuje použitie akumulačných jednotiek aj v náročnejších priemyselných podmienkach.

Vnútorná bezpečnosť systému je zabezpečená výkonovými spínačmi medzi jednotlivými akumulátorovými blokmi, čo v prípade poruchy jedného z blokov neznamená znefunkčnenie celého systému, ale len odstavenie jedného z blokov. Celý akumulačný systém môže až do servisného zásahu plnohodnotne fungovať avšak s nižšou kapacitou.

V nutnom prípade, alebo zhoršených okolitých podmienkach (požiar, potopa), je menič a akumulátorové bloky jednotky možné odstaviť stlačením tlačítka „stop“.

8. Čo v prípade, keď je akumulátor úplne nabitý a vyrobenú elektrinu nie je kam ukladať?

V prípade, že výrobné zariadenie vyrába viac elektriny ako je momentálne možné spotrebovať, alebo uložiť do akumulačnej jednotky (akumulátor je nabitý), je možné riešiť túto situáciu dvomi spôsobmi:

- odstavením výrobného zdroja prostredníctvom MPPT trackera (regulátor optimálneho využitia energie z výrobného zariadenia), ktorý je súčasťou akumulačnej jednotky

- uskladnením prebytočnej elektriny formou ohrevu teplej vody v zásobníku TÚV, prípadne spustením iného energeticky významného spotrebiča. Keďže riadiaca jednotka akumulátora je zopnutím ovládacieho kontaktu schopná riadiť aj iné zariadenia vo vnútornej sieti, dokáže takýmto spôsobom predísť možnej odstávke výrobného zariadenia, alebo neželaným prietokom do verejnej siete.

Pri projektovaní hybridného systému je veľmi dôležité navrhnúť realizované riešenie tak, aby bol jeho výkon primeraný energetickým potrebám užívateľa.

9. Ako môžem akumulačnú jednotku sledovať on-line?

Všetky akumulačné jednotky, ktoré sú súčasťou riešenia od Intellige, je možné prostredníctvom ethernetového kábla pripojiť k internetu. Takéto pripojenie užívateľovi umožňuje prostredníctvom zákazníckeho portálu sledovať a kontrolovať prevádzku zariadenia, jeho aktuálny stav, výkon, výrobu aj spotrebu v internetovom prehliadači. Rovnako tak môže užívateľ uvedené údaje sledovať spätne, keďže tieto sú od momentu pripojenia zariadenia k internetu automatický zasielané do systému pre monitoring zariadení. Nespornou výhodou tohto riešenia je možnosť automatickej aktualizácie softvéru, vďaka čomu zariadenie obsahuje vždy tie najaktuálnejšie funkcie a vylepšenia.

10. Na čo všetko môžem využiť NFC komunikáciu s akumulátorom?

Všetky akumulačné zariadenia, ktoré su súčasťou riešení od Intellige, sú vybavené NFC technológiou (Near field communication). Pokiaľ má užívateľ k dispozícii mobilné zariadenie podporujúce túto technológiu a nainštalovanú aplikáciu pre komunikáciu s akumulačným zariadením, má možnosť priložením tohto zariadenia k NFC snímaču akumulačnej jednotky získať všetky potrebné údaje o jej prevádzke. Využitím mobilnej aplikácie dokáže užívateľ tieto údaje kontrolovať a v prípade potreby ich formou e-mailu odoslať technickej podpore výrobcu zariadenia.

11. Dokáže Vaše zariadenie komunikovať s ostatnými prvkami inteligentného domu?

Všetky akumulačné jednotky, ktoré sú súčasťou nášho riešenia, je možné začleniť medzi ďalšie zariadenia tzv. inteligentného domu. Pripojením k centrálnej riadiacej jednotke domu a obojsmernou komunikáciou s ňou je možné úžitok z využitia akumulačného zariadenia maximalizovať, čim sa zároveň zníži doba návratnosti vynaloženej investície. Pre integráciu našich riešení v inteligentných domoch preferujeme pripojenie k riadiacej jednotke Teco Foxtrot, ktorá umožňuje koordináciu a riadenie väčšiny prvkov inteligentného domu.

12. Ako funguje podpora akumulátora zdrojom a podpora zdroja akumulátorom?

Podpora akumulátora zdrojom: táto funkcia umožňuje akumulačnej jednotke aj napájanie spotrebičov s vysokým výkonom, resp. výkonom presahujúcim jej možnosti, paralelným chodom integrovaného meniča a externého zdroja.

V prípade, ak je príkon zapojených spotrebičov v sústave vyšší ako výkon akumulačného zariadenia, nedôjde k odstaveniu celého systému, ale menič krátkodobo aktivuje výkonovú rezervu a riadiaca jednotka aktivuje elektrocentrálu. Následne sa želaný výkon rozdelí medzi akumulačnú jednotku a elektrocentrálu.

Príklad: máme hybridný systém s výkonom akumulačnej jednotky 8.5 kWh a pripojenou 5 kW elektrocentrálou s automatickým štartom. Z počiatku je pripojená záťaž 5 kW napájaná iba z akumulačnej jednotky, neskôr dôjde k jej zvýšeniu na 10 kW a teda k presiahnutiu výkonu akumulačnej jednotky. Vďaka automatickej aktivácii krátkodobej výkonovej rezervy meniča (12 kW po dobu minimálne 1 minúty) k odstaveniu hybridného systému nedôjde, ale riadiaca jednotka aktivuje elektrocentrálu. Po jej aktivácii sa želaný výkon rozdelí medzi akumulačnú jednotku a centrálu v pomere 5:5 kW, až pokiaľ nedôjde k poklesu záťaže na úroveň výkonu akumulátora. Vďaka manažmentu batérie prebieha celý proces hladko a nerušene, bez rušivých vplyvov na spotrebiče v sieti a bez nutnosti prerušenia prevádzky zapojených zariadení.

Podpora zdroja akumulátorom: v prípade, ak by pri napájaní spotrebičov v sústave z vonkajšieho zdroja, napr. elektrocentrály, došlo k prekročeniu jeho výkonu, menič v akumulačnej jednotke chýbajúci výkon tomuto zariadeniu dodá. Jedná sa teda o opačný jav ako v prípade funkcie “Podpora akumulátora zdrojom¨.

Príklad: máme hybridný systém s výkonom akumulačnej jednotky 8.5 kWh a pripojenou 5 kW elektroentrálou s automatickým štartom. Aktuálna záťaž v sieti je 2 kW, pričom elektrina do spotrebičov je dodávaná priamo z elektrocentrály. Zvyšný výkon elektrocentrály 3 kW je použitý pre nabíjanie akumulačnej jednotky. V prípade nárastu záťaže z 2 kW na 10 kW, menič akumulačnej jednotky zabezpečí podporu vonkajšiemu zdroju (elektrocentrále) a chýbajúci výkon 5 kW mu dodá. Po poklese záťaže pod úroveň 5 kW dôjde opätovne k nabíjaniu akumulačnej jednotky rozdielovým výkonom a prechodu na štandardné podmienky. Výkon elektrocentrály je tak počas celej doby prevádzky operatívne optimalizovaný, s ohľadom na plynulosť chodu spotrebičov v sieti.

13. Aké sú možnosti využitia riešenia pre uskladnenie elektriny a čo je ich súčasťou?

Naše riešenia vieme „nadimenzovať“ podľa požiadaviek všetkých typov zákazníkov, od využitia v domácnosti až po priemyselné využitie. Keďže nami dodávané akumulačné systémy je možné rôznym spôsobom rozširovať (viď „Je možné zvyšovať výkon a kapacitu akumulačnej jednotky?“).

Akumulačné jednotky bývajú najčastejšie využívané:

- v domácnostiach, ako súčasť hybridného systému

- v podnikoch, verejných budovách, logistických centrách s rozsiahlou strešnou plochou za účelom výroby elektriny pre vlastnú spotreby a jej následnou akumuláciou

- v podnikoch za účelom zabezpečenia dodávky elektriny v prípade výpadku dodávky z verejnej siete (UPS)

- v chatách, vznikajúcich stavbách, vonkajších spoločenských akciách a iných miestach, kde neexistuje pripojenie na verejnú sieť a je nutné zabezpečiť dodávku elektriny

- v jachtách, hausbótoch

- vo výrobniach OZE pre účely regulácie výkonu, alebo uskladnenia elektriny pre ostrovnú prevádzku

Súčasťou nami dodávaných akumulačných jednotiek je:

- menič

- striedač

- MPPT tracker (regulátor optimálneho využitia energie z výrobného zariadenia)

- prepäťová ochrana

- manažment batérie (riadiaca jednotka)

- akumulátorové články atď.

Akumulačné zariadenie je plne pripravené na priame pripojenie výrobného zariadenia, bez potreby implementácie ďalšieho prvku do sústavy, keďže všetky potrebné prvky sú sáčasťou akumulačnej jednotky.

14. Môžem si dokúpiť akumulačné zariadenie samostatne ak už mám zdroj?

Áno, akumulačné zariadenie si môže záujemca obstarať aj v prípade ak už disponuje nainštalovaným výrobným zariadením. Pripojenie akumulačnej jednotky je veľmi rýchle a jednoduché. Viac informácií o systéme zapojenia akumulátora je uvedených v časti („Aký je princíp pripojenia akumulátora k domácej sieti?“).

15. Ako dlho trvá realizácia od zadania požiadavky až po odovzdanie projektu?

Približná doba realizácie projektu je 4 – 5 týždňov, v závislosti od rýchlosti vypracovania projektovej dokumentácie, energetického posudku a schválenia zo strany nadradenej distribučnej sústavy.

Vyššie spomenuté služby a služby spojené s podaním žiadosti o finančnú podporu až po jej vyhodnotenie sú súčasťou nami dodávaného riešenia.

16. Je možné akumulačnú jednotku použiť aj pre ohrev vody?

Predovšetkým pri objektoch s malou spotrebou môže dojsť k pomerne rýchlemu nabitiu akumulačnej jednotky, keďže viac elektriny sa uskladní ako spotrebuje.

V situácii, keď zdroj vyrába viac energie ako je možné vydanej chvíli uskladniť alebo spotrebovať, existuje riziko zastavenia jeho výroby, alebo môže dôjsť k prietokom vyrobenej elektriny do verejnej siete.Vzhľadom na to, že v niektorých štátoch sú prietoky do verejnej siete povolenia v iných nie, akumulačná jednotka disponuje možnosťou povolenia, alebo zakázania takýchto prietokov (v oboch prípadoch je tento jav pre užívateľa nevýhodný).

Keďže riadiaca jednotka je zopnutím ovládacieho kontaktu schopná riadiť aj iné zariadenia vo vnútornej sieti, riešením ako v takejto situácii predísť zastaveniu výroby zdroja, alebo neželaným prietokom do verejnej siete, je túto prebytočnú energiu vhodné uskladniť formou ohrevu teplej vody v zásobníku TÚV, prípadne spustením iného energeticky významného spotrebiča.

17. Môžem získať na inštaláciu akumulačného zariadenia dotáciu?

Áno. Na inštaláciu samotného akumulačného zariadenia, alebo hybridného systému je možné získať dotáciu, a to ako pre právnické tak aj fyzické osoby. Služby súvisiace s podaním žiadosti o finančnú podporu až po jej vyhodnotenie sú súčasťou nami dodávaného riešenia.

Domácnosti:

- v rámci programu Zelená domácnostiam je možné počas obdobia 2014 – 2020 získať príspevok na fotovoltaické zariadenie s výkonom do 10 kWp, a to buď s akumulačným zariadením, alebo bez 

Sadzby podpory:

- 1 200 € na 1 kWp inštalovaného výkonu fotovoltaického systému s výkonom nepresahujúcim 1 kWp s dodatočným bonusom na akumulačnú jednotku

- 1 200 € a 900 € na každý ďalší 1 kWp inštalovaného výkonu fotovoltaického systému s výkonom presahujúcim 1 kWp, maximálne však 2 550 €, s dodatočným bonusom na akumulačnú jednotku

- bonus na akumuláciu elektriny predstavuje 180 € / kWh kapacity akumulátora s jeho maximálnou kapacitou 5 kWh

Podnikatelia:

Viac informácií k téme získania finančnej podpory poskytneme na vyžiadanie.

18. Koľko ušetrím ak si nainštalujem akumulačné zariadenie a aká je doba návratnosti investície?

Miera úspory vyplývajúca z inštalácie samotného fotovoltaického výrobného zariadenia, alebo hybridného systému je veľmi individuálna. Jej výška závisí od veľkosti a profilu spotreby v danom odbernom mieste, typu a parametrov inštalovaného riešenia a v neposlednom rade od vonkajších faktorov v vyplývajúcich na efektivitu výroby zdoja (osvit, sklon a orientácia strechy, veternosť atď.).

Zásadná úspora spočíva vo výrobe elektriny v mieste jej spotreby, s možnosťou optimalizácie jej využitia uskladnením. Odhliadnuc od nákladov na investíciu, elektrina vyrobená v takomto zariadení je zadarmo, oproti elektrine dodanej z verejnej siete v priemernej cene 0.165 € / kWh. Užívateľ teda za vyrobenú a následne spotrebovanú elektrinu neplatí žiadne výrobné náklady, systémové, distribučné a iné poplatky a dane.

Miera úspory a návratnosti je veľmi individuálna a vyžaduje si osobotný prístup ku každému zákazníkovi. Indikatívnu mieru úspory a návratnosti vieme záujemcovi poskytnúť na požiadanie po obdržaní relevantných vstupov.

19. O koľko sa zníži produkcia skleníkových plynov ak si elektrinu vyrobím z obnoviteľného zdroja?

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov nepredstavuje len možnosť, ako ušetriť na nákladoch za energie či už v domácnosti, alebo firme. Keďže pri výrobe elektriny či už v fotovoltaiky, vetra a pod. nevznikajú žiadne ďalšie vedľajšie splodiny a exhaláty, je tiež šetrný a čistý zdroj energie nepoškodzujúci životné prostredie.

Pri výrobe 1 MWh elektriny v rámci konvenčného energetického mixu (uhlie, lignit, zemný plyn atď.) je do ovzdušia vypustených zhruba 0.65 tony oxidu uhličitého. Pri priemernej spotrebe domácnosti 3 MWh / rok znamená tento fakt ročný objem emisií 1.95 tony.

Každý, kto sa rozhodne pre zabezpečenie ekologického výrobného zdroja, či už s akumulačnou jednotkou alebo bez, zásadným spôsobom prispieva k znižovaní emisií skleníkových plynov.